Voorwaarden - Webdesign@Home

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webdesign@Home.
2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Webdesign@Home

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door
Webdesign@Home gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door
Webdesign@Home verrichtte handelingen.
2. Door ondertekening van een overeenkomst met Webdesign@Home verklaart de opdrachtgever
dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Webdesign@Home en dat hij
met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen
Webdesign@Home en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. De door Webdesign@Home gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1
maand, tenzij anders aangegeven.
2. Webdesign@Home is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 1 maand, aan Webdesign@Home wordt
bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en
Webdesign@Home zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of
gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Webdesign@Home niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen
1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek
vervallende bedragen, geldt dat Webdesign@Home gerechtigd is door middel van een
schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven
aan te passen.
2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de
opdracht of bij wijzigingen in voor Webdesign@Home van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de
offerte. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen
bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd.
Na ontvangst van dit bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
4. Facturering van een ontwerp en door Webdesign@Home. Facturering van onderhoudskosten,
hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf (Betaling voor 31 januari van het jaar waarover het
contract loopt). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering zoals aangegeven in punt 3
artikel 4.
5. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen
aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
U dient dan een onderhoudscontract af te sluiten met Webdesign@Home
6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door
Webdesign@Home aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de
hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van
opdrachtgever.
8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of
rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik,
evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de
partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
9. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt,
worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 25. Indien
opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen
worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde
totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten
1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen
data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en
verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op
bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.
3. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden
éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle
andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.
4. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het
volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens
het uurtarief.
5. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
6. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na
ondertekening van het contract worden voldaan.
7. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
2. Webdesign@Home mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit,
tenzij anders afgesproken. (Opname in portfolio)

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
1. Webdesign@Home zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te
voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde
afspraken.
2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde
persoon zal Webdesign@Home steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of
meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Webdesign@Home aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Webdesign@Home worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
Webdesign@Home zijn verstrekt, heeft Webdesign@Home het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Webdesign@Home is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is
uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor Webdesign@Home kenbaar behoorde te zijn.
5. Webdesign@Home zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij
tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening
van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het
totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Webdesign@Home het
recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij
organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Webdesign@Home hier opdracht voor
heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
7. Indien door Webdesign@Home of door Webdesign@Home ingeschakelde derden in het
kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door
opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
8. Opdrachtgever vrijwaart Webdesign@Home voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk
1. Indien Webdesign@Home op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever
werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de
overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door
opdrachtgever aan Webdesign@Home worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van
Webdesign@Home. Webdesign@Home is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te
voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
2. Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn
om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten,
zal Webdesign@Home opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële
consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet
mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de
opdracht of bij wijzigingen in voor Webdesign@Home van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging
1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3
maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd. En zijn na 1 jaar opzegbaar met in
achthouding van een opzegtermijn van 3 maanden.
2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend
verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment
schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
3. Webdesign@Home kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de
opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Webdesign@Home
gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
4. Webdesign @Home heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten
gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en
verplichting jegens Webdesign@Home niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene
voorwaarden. Webdesign@Home zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij
zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Webdesign@Home kan worden verlangd. De
verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10. Levering en levertijd
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening
en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht
geschieden.
2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt
om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te
annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op
schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 11. Copyright
1. Alle aan Webdesign@Home verstrekte goederen worden aan opdrachtgever terug gegeven als
deze dat wenst.
2. Alle door Webdesign@Home ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Webdesign
@Home voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen met de opdrachtgever.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Webdesign@Home en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst,
eigen personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk
worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door
wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter
beschikking gestelde produkten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of
grove schuld.
2. De aansprakelijkheid van Webdesign@Home zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan
opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 13. Overmacht
1. In geval van overmacht is Webdesign@Home gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te
beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling
verplicht zullen zijn.
2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan
ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate
belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
3. Webdesign@Home is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een
hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Webdesign@Home geen invloed kan
uitoefenen.

Artikel 14. Diverse bepalingen
1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van
toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling
als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer
bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze
algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van
toepassing.
3. Webdesign@Home kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf
van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien
van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na
bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze
voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever
echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
4. Webdesign@Home heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te
stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15. Derden
1. Webdesign@Home is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of
derden worden doorgevoerd.  Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Webdesign@Home
doorgevoerd.
2. Webdesign@Home is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met
persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud
1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die
betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden
verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
2. De door Webdesign@Home vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen
verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
3. Door Webdesign@Home of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het
tot stand komen van de website blijven eigendom van Webdesign@Home.

Artikel 17. Privacy bepalingen
1. Uw persoonsgegevens worden door Webdesign@Home slechts gebruikt om uw aanmelding bij
het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden
ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven
toestemming.
2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven
vertrouwelijk. Webdesign@Home verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres,
telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven
toestemming.
3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst van elkaar of uit  andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
Zoek
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu